ساخت انواع گیفتها

 

تیر ۱۳۹۵

تزیین لباس

تزئین چند نمونه لباس با انواع سنگها و اپلیکه و منجوق ومروارید.......