ساخت انواع گیفتها

 

نکاتی برای تندرستی

خواب مورد نیاز بدن چقدر است ؟

روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم ؟ بیشتر مردم وقتی کم خوابیده باشند می‌فهمند. اما کم یعنی چقدر؟ یا جور دیگر بپرسیم: چقدر خواب کافی است؟ نتیجه تحقیقات بنیاد ملی خواب ایالات متحده نشان می‌دهد نیاز گروه‌های مختلف سنی به خواب با هم فرق می‌کند. عواملی مثل بی‌برنامگی، مصرف الکل و ...

ﺭﻭﺵهای ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ 💥💢

ﺭﻭﺵ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻭ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ: 1-ﮐُﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺯﻏﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺷﻮﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺴﻮﺯﺩ.ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. 2- ﺑﻮﯼ ﻋﻮﺩ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯿﻜﻨﺪ. 3- ﺫﮐﺮ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻬﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺄ ﺗﺴﺒﯿﺤﺎﺕ ﺍﺭﺑﻌﻪ ﻭ ﺫﮐﺮ ﺍﻟﻠﻪ ...

پیشگیری و درمان ساده خانگی

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ... _ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﺎﯼ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺍﻍ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ﺯﯾﺮﺍ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﺮﯼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺍﻍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ..... _ ﺍﮔﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺯﻧﺠﺒﯿﻞ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ...