Tag Archives: تزیین انواع وسایل با شفق دوزی# تزیین لباس با شفق دوزی#

شفق دوزی

هنراصیل عثمان دوزی(شفق دوزی) این  هنر زیبا از صدها سال قبل از صفویان در آذربایجان رواج داشته و با زر و نقره وسنگ های قیمتی ،روی لباس ها و تاج درباریان و اشراف تزئین میگردیده همزمان با این هنر ،هنر سرمه دوزی نیز در کشور عزیزمان رونق داشته ودر سال های ...