نمونه کمربند کار دستچ tagged posts

انواع کمربند با کار دست

در این پست چند نوع کمربند با کار دست روی کتهای مجلسی براتون اماده کردم.

image

یک نمونه کمربند تیکه دوزی شده روی کت مجلسی

image

نمونه ی دیگر از کمربند روی کت مجلسی با ملیله شکسته و سنگ

image

طراحی کمربند روی یکطرف کت

اداه مطلب