کار با سنگ روی لباس مجلسی tagged posts

کار با سنگ روی لباس مجلسی

نمونه کار با سنگهای مختلف روی لباس مجلسی:

image

کار با سنگ های مختلف روی کت مجلسی

image

طراحی سنگ بر روی یقه

image

کار با سنگ در دوجهت متفاوت

اداه مطلب