کار دست روی لباس tagged posts

کار دست روی لباس

کار دست روی کت با منجوق و ملیله و سنگ

image

اداه مطلب

نوار دوزی روی لباس

نوار دوزی روی کت مجلسی

اداه مطلب

کار با سنگ روی لباس مجلسی

نمونه کار با سنگهای مختلف روی لباس مجلسی:

image

کار با سنگ های مختلف روی کت مجلسی

image

طراحی سنگ بر روی یقه

image

کار با سنگ در دوجهت متفاوت

اداه مطلب