کار با سنگ روی لباس مجلسی

نمونه کار با سنگهای مختلف روی لباس مجلسی:

image

کار با سنگ های مختلف روی کت مجلسی

image

طراحی سنگ بر روی یقه

image

کار با سنگ در دوجهت متفاوت

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>